ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА "БИ ТОЛКС ”

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „БИ ТОЛКС ” ООД, наричано по-долу "БИ ТОЛКС ”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн https://vinagikrasiva.com/ (наричани по-долу Потребители), от друга.

„БИ ТОЛКС ” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 204694143, със седалище и адрес на управление: гр. София 1421, район Лозенец, бул. Черни връх No 23Г, ет. 7, ап. 5, имейл адрес: [email protected] телефон: +359 890 331 312

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта https://vinagikrasiva.com/ (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на https://vinagikrasiva.com/ всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „БИ ТОЛКС ” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от "БИ ТОЛКС ”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребители ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие сключването на договора между Потребителя и „БИ ТОЛКС ”.

 

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 1 Услугите, предоставяна от „БИ ТОЛКС ” на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

Чл. 2. „БИ ТОЛКС ” e безплатна онлайн платформа, на която регистрираните Салони имат право да предоставят информация за предлаганите от тях услуги, а Потребителите имат възможност да получат тази информация.
(2) Салон е всеки салон за предоставяне на козметични или други услуги, който е регистриран на сайта https://vinagikrasiva.com/ и предоставя информация относно услугите си, независимо от правната форма под която съществува и фирмата, която използва.
(3) „БИ ТОЛКС “ не предоставя крайната услуга на Потребителя и не носи отговорност за изпълнението ѝ.

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ. ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 3 (1) „БИ ТОЛКС ” идентифицира Потребителите и Салоните чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на https://vinagikrasiva.com/ и на IP адреса на Потребителя.
(2) „БИ ТОЛКС ” има право да събира и използва информация относно Потребителите и Салоните при извършване от тях на регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят или Салона въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „БИ ТОЛКС ”.
(3) Салонът се съгласява въведената от него информация да бъде публикувана на сайта, да бъде свободно използвана от „БИ ТОЛКС” , включително но не само с цел маркетинг и др.

Чл. 4 (1) „БИ ТОЛКС ” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя или Салона, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
(2). В регистрационната форма, попълвана от Потребителя или Салона при регистрацията, „БИ ТОЛКС ” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят или Салона се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за “БИ ТОЛКС ” възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Чл. 5 (1) „БИ ТОЛКС ” събира и използва информацията по чл. 4 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя или Салона (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „БИ ТОЛКС ”.
(2) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят или Салонът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор и директния макретинг.

Чл. 6 (1) Потребителят или Салонът може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „БИ ТОЛКС ”, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.
(2) Чрез натискане на виртуалния бутон "Регистрация", имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят или Салона извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на „БИ ТОЛКС ”, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „БИ ТОЛКС ” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на “БИ ТОЛКС ” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.
(3) При попълване на заявлението за регистрация Потребителят или Салонът е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „БИ ТОЛКС ” данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни “БИ ТОЛКС ” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

Чл. 7 (1) При регистрацията си Потребителят или Салонът получава потребителско име, съответно име на салон и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на „БИ ТОЛКС”.
(2) За да активира профила си, Потребителят или Салонът трябва да го валидира чрез имейл или телефонно обаждане от служител на на „БИ ТОЛКС”.
(3) Потребителското име, съответно име на салон, с което Потребителят или Салонът се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на електронния магазин на „БИ ТОЛКС ”.
(4) Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява. С приемането на Общите условия той гарантира и потвърждава, че има договорни отношения с регистрираното от него дружество-потребител. При въвеждането на некоректна или подвеждаща информация страната се лишава от правото на достъп до услугите на уебсайта на „БИ ТОЛКС ”.
(5) Потребителят или Салонът са длъжни да полагат всички грижи и да предприемат необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не правят достояние на трети лица паролата си и да уведомяват незабавно „БИ ТОЛКС ” в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

Чл. 8 (1) Потребителят или Салонът има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта на „БИ ТОЛКС ”, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от „БИ ТОЛКС ”. За да може да ползва услугите, Потребителят следва да въведе потребителското си име и парола.
(2) Потребителят или Салонът има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.
(3) Потребителят или Салонът има право да поиска заличаване на профила си.

 

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 8 (1) „БИ ТОЛКС” не носи отговорност за истинността на предоставяната от Салоните информация.
(2) „БИ ТОЛКС” не носи отговорност за валидността на предлаганите от Салоните услуги.

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 9 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „БИ ТОЛКС ” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „БИ ТОЛКС ” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „БИ ТОЛКС ”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „БИ ТОЛКС ”, „БИ ТОЛКС ” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
(3 Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „БИ ТОЛКС ”.

Чл. 10 (1) „БИ ТОЛКС ” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.
(2) „БИ ТОЛКС ” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „БИ ТОЛКС ” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

 

ОРГАН, РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА

Чл 11. Органът, регулиращ дейността на „БИ ТОЛКС“ е Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:
За КЗЛД:
- Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
- тел: 02/91-53-518
- email: [email protected]
- адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл. 12 Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 13 (1) „БИ ТОЛКС ” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „БИ ТОЛКС ” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.
(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 14 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.


 

Политика за „бисквитки“

Използване на „бисквитки“

„Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет.


Как се използват „бисквитки“ на този Уебсайт?

Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта не може да Ви идентифицираме като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание.


Какви „бисквитки“ се използват на този Уебсайт?
  • Сесийни „бисквитки“

Този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е какви продукти сте добавили в количката на електронния магазин, кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези „бисквитки“ не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.

  • Постоянни "бисквитки"

Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като например анализиране посещенията на сайта, как вие сте достигнали до Уебсайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този Уебсайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на Уебсайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. Срокът на съхранение на този вид “бисквитки” варира според конкретното им предназначение.

  • "Бисквитки" на трета страна

На нашия Уебсайт има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например от Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn, уебсайтове на партньори. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези уебсайтове. Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети страни“, като нямаме контрол върху генерирането и управлението на тези „бисквитки“. За това Ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на уебсайтовете на съответните трети страни.


Как мога да управлявам използването на „бисквитки“ от този Уебсайт?

Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на сайта ни. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.


Изключване или блокиране на „бисквитки“

Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузер. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация.